Tải xuống

  • SMETA_Yêu cầu trực tiếp về khả năng_A4860824_Periodic_20200812-14_ Sản phẩm nhựa Jiafeng_ Báo cáo
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 2019
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_Ảnh báo cáo
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • 19115092 LVMH Group Social Audit
  • HeYuan ChangLin Industrial Company phiên bản đơn giản giới hạn
  • ISO 9001